Le, rare ormai, poesie di Ascanio Salento ( Antonio Scalise)

 

Le poesie rimaste, molte sono andate perdute, di Antonio Scalise, artisticamente Ascanio Salento,pubblicate su un periodico fondamentale per conoscere la storia della Catanzaro del tempo: ” U Strolacu”.

U Strolacu, Anno IV n°24 del 25 Giugno 1892

A Dª CATARINA

Cchi mala nc’esta, donna Catarina,
Ca faciti l’amuri cc’u tenenta?
Gessu, chhi ttempi brutti!… ’onsi cumbina
Mo propriu nenta cchiù, vì propriu nenta!
Si ncigna a forficiare d’a matina
U nimicu, l’amicu e llu parenta,
E ssi nci ncappa ncuna signurina,
Fannu ppemma nci pigghia a freva lenta.
Ma vui cchi v’appricati? e poi viditi
Ca chianu chianu fùrnanu e parrara
Si bribbanti cchi bannu armandu liti…
Eu puru a ttempu meu fici l’amuri,
Ca senz’annemuratu ’o nsi po’ stara,
E nd’eppi puru spini ’ntra li hjuri!

 

U Strolacu, Anno V n°4 del 09 Marzo 1893
TIRESA A PACCIA E U PICIARU

Resa a paccia e lu Piciaru
L’atru jornu s’affruntaru,
S’abbrazzaru, si vasaru
E a braccettu si pigghjaru.
Poi ntra l’occhi si guardaru
E i dinocchja nci tremaru,
E jettandu nu suspiru,
Chjanu chjanu si nda jiru
Oh cchi ccucchia ’e nnemurati
Ngraziati, appassionati…
Idda comu nu panaru,
Iddu comu nu pagghiaru!
Lu Piciaru, la via via,
A Tiresa nci dicia:
– Tiresuzza, anima mia,
Eu ppe ttia votu mpaccia!
Rre dd’a Francia si fussèra
La curuna ti mintèra,
Ma cchi bbòi de lu Piciaru?
Su nnu povaru peddaru;
Ma si tu ti spusi a mmia
Eu ti tegnu ’n allegria.
E tti fazzu vestituri
Comu l’hannu li signuri;
E ti tegnu a mmaccarruni,
A pruppetti e brascioluni,
No ni manca mmai lu vinu,
Ca ppe nui nd’ava Ntoninu.
Ma ti viju cchjù ccuntenta
Poi ti portu duv’ Ascenta,
E cacciara ddà ti pòi
Tutti quanti i gusti toi.
Quandu chjna haju la trippa,
Eu ti fazzu na sonata
Ccu a cannuccia de la pippa
Ma nda godi na jornata.
E Ttiresa rispundiu:
– Quantu t’amu lu sa Diu…
Tu si beddu, tu si ccaru,
Si nu veru ciopanaru!
Chissu cora è tutt’u toi,
E tu fanda nso cchi bbòi,
Sulu vogghju s’ ’o nti ncagni,
Ma m’a teni sempr’a mmoddu
Ca mi va comu nu roddu.
Lu Piciaru respundiu:
Si, ti u giuru subra Diu:
Gia cchi ttu hai su piacira,
D’a matina nsinc’a sira
E da sira a la matina,
Eu ti tegnu ntra na tina.
Dittu chissu si fermàru,
N’atra vota si vasaru,
E jettatu nu suspiru,
Tutti allegri si nda jiru.

U Strolacu, Anno V n°16 del 01 Giugno 1893
U REBEDDU D’A PORTA MARINA

Alla porta d’a Marina
Nc’è na gurpa sperta e fina,
Cchi si bida na gaddina
Lestu lestu l’abbicina,
Si l’affrappa, a scoddicina,
Poi la spinna e ss’a cucina.
Ma cu è sa gurpicedda
Cchi si chiama Tiresedda,
Tiresedda, Tiresedda,
Ti piacia a gaddinedda
Arrustuta, a ragù,
China o comu la voi tu!
Dicia bonu Mariannina:
– Si tti manca na gaddina.
Addimananda a lla vicina,
Trovi certu la gaddina…
Pperchì i latri sperti e ffini,
Speciarmenta de gaddini,
Sunnu sempra ntra i vicini.
Povareddi li gaddini!..
= =
Iorni arretu, ma u sapiti
Tutti vui cchi mi legjiti.
Pocu doppu menzijornu,
Tiresedda ebba nu scornu,
Ma nu scornu randa assai
Cchi lu gualu ’o ll’ebba mmai!
Ccu mmundichi e ccu ndianu,
Tiresedda chianu chianu,
Si trasiu ntra la cucina
A gaddina e Mariannina.
Ntantu ’e fora, ah mannaja!
Nci tenienu a talaia.
Quandu idda s’addunau
Ca lu fattu s’appurau,
A pagura nci pigghiau
E la gaddina liberau.
E ddà ttandu li ribeddi
Cchi ffacianu i bardasceddi!..
E ffacianu la cagnara
A Marritta a puticara,
Mastru Japicu u circhjaru,
Mastru Cicciu lu scarparu,
Resa a Russa, ed atri genti
Cchi stricavanu li denti,
Ca volianu e Tiresedda
Ma nda fannu sozizzedda:
– Tu si’ assai faccitostedda!..
Ti mintera a pregugghiata,
Meriteri carcerata;
Ma crudela eu no nci sugnu,
Ppe sta vota ti perdugnu…
Tiresedda, Tiresedda,
Tu si ncora bardascedda,
Ma si arrobi cchjù ggaddini
Provi certu li catini…

 

U Strolacu, Anno V n°25 del 13 Agosto 1893

U MATRIMONU

U maritu e a mugghjera su nna cosa:
Unu esta u ferru e ll’atra a calamita;
Una u rosaru e ll’atra esta la rosa:
Unu esta u palu e ll’atra esta la vita.
Dunca a ssu mundu ’o nc’è cchjù bedda cosa
De cu’ si nzura e dde cu si marita.
Cu dicia ch’esta malu u matrimonu
Cchimma de notta nci cada nu tronu!

Doppu cchi Diu criau tuttu lu mundu,
Nda fu cuntentu e ssi nda recrijau;
Ma poi, quandu jettau chidd’occhj ntundu,
Ca mancava na cosa s’addunau.
Dissa: Facimu u patruna d’o mundu!
E dde crita e ccom’iddu lu mpastau;
Nci deza hjatu e ppoi nci dissa: Adamu,
Lèvati ca ntra n’ortu ni nda jamu.

Quandu trasiru, Diu, patra d’amuri,
Pensau c’Adamu sulu ’o mpotia stara;
Na littèra acconzau de rosi e hjuri
E llongu longu nci u ficia curcara,
Ficia ma dorma, e ppoi senza doluri
Nci tirau nna costata… Oh cosa rara!..
De chidda nda mpastau nna bardascedda,
Nci deza hjatu e fficia ad Eva bedda.

Quandu de sonnu Adamu si levau,
Vidiu Eva e nda fu mmaravigghjatu;
Si stricau ll’occhj, poi si stendicchjau,
Gridau: – Si bedda tutta! – e lla vasau.
E Diu cchi lli guardava ’e l’atru latu,
Diss’ ad Adamu: – Guà, chissa ti mera,
Ca è bedda ed eu ta dugnu ppe mmugghjera.

Adamu ed Eva tandu s’abbrazzaru
Ed allu pettu forta si stringiru,
Ccu affettu subr’ a vucca si vasaru
E lli supsiri a lu Celu sagghjru.
L’angiali cchi ’e dda ssusu li smicciaru
Nd’ebberu mbidija e llestu scindiru,
Ma nsecretu, ccà jjusu, ca ’e vicinu
Vòzaru ma si godanu u festinu.

Dunca fu Diu cchi fficia u matrimonu,
E cchiddu cchi ffa Diu va ttuttu mparu;
E ssi de Diu fu ffattu u matrimonu,
U matrimonu dunca è nnicessaru.
Ed eu cchi ccanuscivi u matrimonu,
Aggiungiu ch’esta beddu, ducia e ccaru.
Basta cchi ’o nci su nganni e ttradimenti,
U matrimonu fa tutti cuntenti.

 

 

 

 

 

No Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *